Vasudeva parimeya sudhaman shuddha lyrics (Dwadasha Stotra) in Sanskrit (Hindi), Kannada, English (By Sri Madhwacharya Ji)

Namaste friends, how are you doing today? Welcome to #BhagavanBhakthi website / blog.

Bhagavan Lord Sri Krishna (Vishnu, Rama, Narasimha, Trivikrama, Vamana), Goddess Rukmini (Satyabhama, Lakshmi, Sita, Dharini), Guru Sri Madhwacharya Ji and Guru Sri Raghavendra Swamy blessings to you and your family!

In this website / blog, you will always learn about #Hinduism #Sanskrit language.

Also subscribe to my YouTube channel from this link #BhagavanBhakthi to view videos about #Hinduism #Sanskrit language.

Just before going to “Vasudeva parimeya sudhaman shuddha lyrics (Dwadasha Stotra) in Sanskrit (Hindi), Kannada, English (By Sri Madhwacharya Ji)“, let us know a brief, basic and very important information.

श्री मध्वाचार्य जी / ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜೀ / Sri Madhwacharya Ji sometimes is also known by different divine names like Pūrna Prajña, Ānanda Tīrtha. He is Hindu Sanatana Dharma philosopher, theologian and the chief proponent of the divine Dvaita (Dualism – All are unique) school of Vedanta.

Sri Madhwacharya Ji called his philosophy as “Tattvavāda”, this means “arguments which arises from a realist point of view”.

Sri Madhwacharya Ji father name is Madhyagehacharya and mother name is Vedavati. His birth name is Vasudeva (read as Vaasudeva).

His name Pūrna Prajña, means he is aware of anything and everything of this Universe. Only Bhagavan Sri Vishnu and Sri Maha Lakshmi Devi are the two who are more knowledgeable than Pūrna Prajña (Sri Madhwacharya Ji).

His name Ānanda Tīrtha eulogizes that Sri Madhwacharya Ji is the most happiest, satisfied divine person of this Universe. Only Bhagavan Sri Vishnu and Sri Maha Lakshmi Devi are the two who are more happier than Ānanda Tīrtha (Sri Madhwacharya Ji).

Now, let us move to the divine “Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English”:

Vasudeva parimeya sudhaman shuddha lyrics (Dwadasha Stotra) in Sanskrit (Hindi) (By Sri Madhwacharya Ji) is as given below:

|| अथ श्री मदनंथितीर्थ भगवत्पादाचार्य वीरचित द्वादश स्तोत्रं पंचम अध्याय ||

वासुदेवा परिमेय सुधामन् शुद्ध सदोदित सुंदरि कांत |
धरा धर धारिणि मेधुरधर्तः सौधृति दिधिति वेधृ विधातः || १ ||

अधिक बंधं रांधय बोधाच्चिंधि पिधानं बंधुर मद्दा |
केशव केशव शासक वंदे पाश धरार्चित शूर वरेश || २ ||

नारायणामल कारण वंदे कारण कारण पूर्व वरेण्य |
माधव माधव साधक वंदे बाधक भोधक शुद्ध समाधे || ३ ||

गोविंद गोविंद पुरंदर वंदे दैवत मोदन वेदित पाद |
विष्णो सृजिष्णो ग्रसिष्णो विवंदे कृष्ण सदुष्णवधिष्णो सुधृष्णो || ४ ||

मधुसूदन दानव सादन वंदे दैवत मोदन वेदित पाद |
त्रिविक्रम निष्क्रम विक्रम वंदे सुक्रम संक्रमहुंकृत वक्त्र || ५ ||

वामन वामन भावन वंदे सामन सीमन शामन सानो |
श्रीधर श्रीधर शंधर वंदे भूधर वार्धर कंधर धारिन् || ६ ||

हृषिकेश सुकेश परेश विवंदे शरणेष कलेश बलेश सुखेश |
पद्मनाभ शुभोद्भव वंदे संभृत लोक भराभर भूरे
दामोदर दूर तरांतर वंदे दारित पारगपार परस्मात् || ७ ||

आनंदतीर्थ मुनींद्रकृता हरि गीतिरियं परमादरतः |
परलोक विलोकन सूर्य निभा हरि भक्ति विवर्धन शौंडतमा || ८ ||

|| इति श्री मदनंथितीर्थ भगवत्पादाचार्य वीरचित द्वादश स्तोत्रं पंचम अध्याय स्तोत्रं सम्पूर्णं ||

Vasudeva parimeya sudhaman shuddha lyrics (Dwadasha Stotra) in Kannada (By Sri Madhwacharya Ji) is as given below:

|| ಅಥ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯ ||

ವಾಸುದೇವಾ ಪರಿಮೇಯ ಸುಧಾಮನ್ ಶುದ್ಧ ಸದೋದಿತ ಸುಂದರಿ ಕಾಂತ |
ಧರಾ ಧರ ಧಾರಿಣ ವೇಧುರಧರ್ತಃ ಸೌಧೃತಿ ದೀಧಿತಿ ವೇಧೃ ವಿಧಾತಃ || ೧ ||

ಅಧಿಕ ಬಂಧಂ ರಂಧಯ ಬೋಧಾಚ್ಚಿಂಧಿ ಪಿಧಾನಂ ಬಂಧುರ ಮದ್ದಾ |
ಕೆಶವ ಕೇಶವ ಶಾಸಕ ವಂದೇ ಪಾಶ ಧರಾರ್ಚಿತ ಶೂರ ವರೇಶ || ೨ ||

ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ವಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವ ವರೇಣ್ಯ |
ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಸಾಧಕ ವಂದೇ ಬಾಧಕ ಭೋಧಕ ಶುದ್ಧ ಸಮಾಧೇ || ೩ ||

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪುರಂದರ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ವಿಷ್ಣೋ ಸೃಜಿಷ್ಣೋ ಗ್ರಸಿಷ್ಣೋ ವಿವಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸದುಷ್ಣವಧಿಷ್ಣೋ ಸುಧೃಷ್ಣೋ || ೪ ||

ಮಧುಸೂದನ ದಾನವ ಸಾದನ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿಷ್ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ ವಂದೇ ಸುಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮಹುಂಕೃತ ವಕ್ತ್ರ || ೫ ||

ವಾಮನ ವಾಮನ ಭಾಮನ ವಂದೇ ಸಾಮನ ಸೀಮನ ಶಾಮನ ಸಾನೋ |
ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಶಂಧರ ವಂದೇ ಭೂಧರ ವಾರ್ಧರ ಕಂಧರ ಧಾರಿನ್ || ೬ ||

ಹೃಷಿಕೇಶ ಸುಕೇಶ ಪರೇಶ ವಿವಂದೇ ಶರಣೇಶ ಕಲೇಶ ಬಲೇಶ ಸುಖೇಶ |
ಪದ್ಮನಾಥ ಶುಭೋದ್ಭವ ವಂದೇ ಸಂಭೃತ ಲೋಕ ಭರಾಭರ ಭೂರೆ |
ದಾಮೋದರ ದೂರ ತರಾಂತರ ವಂದೇ ದಾರಿತ ಪಾರಗಪಾರ ಪರಸ್ಮಾತ್ || ೭ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರಕೃತಾ ಹರಿ ಗೀತಿರಿಯಂ ಪರಮಾದರತಃ |
ಪರಲೋಕ ವಿಲೋಕನ ಸೂರ್ಯ ನಿಭಾ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿವರ್ಧನ ಶೌಂಡತಮಾ || ೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Vasudeva parimeya sudhaman shuddha lyrics (Dwadasha Stotra) in English (By Sri Madhwacharya Ji) is as given below:

|| atha śrī madānandatīrtha bhagavatpādācārya viracita dvādaśa stōtraṁ pan̄cama adhyāya ||

vāsudēvā parimēya sudhāman śud’dha sadōdita sundari kānta |
dharā dhara dhāriṇa vēdhuradhartaḥ saudhr̥ti dīdhiti vēdhr̥ vidhātaḥ || 1 ||

adhika bandhaṁ randhaya bōdhāccindhi pidhānaṁ bandhura maddā |
keśava kēśava śāsaka vandē pāśa dharārcita śūra varēśa || 2 ||

nārāyaṇāmala kāraṇa vandē kāraṇa kāraṇa pūrva varēṇya |
mādhava mādhava sādhaka vandē bādhaka bhōdhaka śud’dha samādhē || 3 ||

gōvinda gōvinda purandara vandē daivata mōdana vēdita pāda |
viṣṇō sr̥jiṣṇō grasiṣṇō vivandē kr̥ṣṇa saduṣṇavadhiṣṇō sudhr̥ṣṇō || 4 ||

Madhusūdana dānava sādana vandē daivata mōdana vēdita pāda |
trivikrama niṣkrama vikrama vandē sukrama saṅkramahuṅkr̥ta vaktra || 5 ||

vāmana vāmana bhāmana vandē sāmana sīmana śāmana sānō |
śrīdhara śrīdhara śandhara vandē bhūdhara vārdhara kandhara dhārin || 6 ||

hr̥ṣikēśa sukēśa parēśa vivandē śaraṇēśa kalēśa balēśa sukhēśa |
padmanābha śubhōdbhava vandē sambhr̥ta lōka bharābhara bhūre |
dāmōdara dūra tarāntara vandē dārita pāragapāra parasmāt || 7 ||

ānandatīrtha munīndrakr̥tā hari gītiriyaṁ paramādarataḥ |
paralōka vilōkana sūrya nibhā hari bhakti vivardhana śauṇḍatamā || 8 ||

|| iti śrī madānandatīrtha bhagavatpādācārya viracita dvādaśa stōtraṁ pan̄cama adhyāya stōtraṁ sampūrṇaṁ ||

More information will be added to this on regular basis, please visit after some time to know more information.

To watch videos on #Hinduism #Sanskrit language, SUBSCRIBE to my YouTube channel from this link: #BhagavanBhakthi YouTube channel

To know full “Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click this link: Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English

To know about “What are the different avatars of Prahlada Maharaja (Raghavendra Swamy)”, click this link: What are the different avatars of Prahlada Maharaja (Raghavendra Swamy)

To know about “Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click this link: Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English

To know about “What are the different avatars of Prahlada (Raghavendra Swamy)”, click this link: What are the different avatars of Prahlada (Raghavendra Swamy)

To know about “Sri Raghavendra Kavacham – Written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click this link: Sri Raghavendra Kavacham – Written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English

Dear friends, if you need any clarifications about this post, kindly let me know, I will definitely try to answer all of them.

Also your one LIKE, one COMMENT, One Share, one SUBSCRIPTION is highly important.

This will help to know the quality of this content and also it will be helpful to know if any improvements is required for the content.

If you feel this content is useful to you and has helped you to improve your knowledge, kindly share this with your well-wishers.

Because “SHARING MEANS CARING”.

To receive FREE EMAIL SUBSCRIPTION about #BhagavanBhakthi, you can send an email to [email protected] from your email ID.

NAMASTE!

Sri Gurubhyo Namaha

Sri Krishnaayana Namaha

Sri Krishnaarpanamastu

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *