Goddess Lakshmi Shlokas (stotram) in Sanskrit, Kannada, English

Namaste friends, how are you doing today? Bhagavan Sri Vishnu and Goddess Sri Lakshmi Devi blessings to you and your family!

How are you doing today? Just before going to shlokas, let us have a brief idea about Sri Maha Lakshmi Devi.

She is the consort of Bhagavan Sri Vishnu. She stays with Bhagavan Sri Vishnu in an abode called Vaikuntha. She loves most her consort Bhagavan Sri Vishnu and in turn Bhagavan Sri Vishnu loves her most than anyone in this unlimited universes.

She is called as Aadi Devi and also her another name is Sri Durga Devi.

She stays only in such places, where her consort Bhagavan Sri Vishnu stays. If we pray Bhagavan Sri Vishnu, automatically Mother Sri Maha Lakshmi Devi will permanently stays in such places until we do pooja of Bhagavan Sri Vishnu on daily basis with utmost devotion.

She doesn’t like the places where Bhagavan Sri Vishnu is not prayed on regular basis. “We should always worship Sri Hari before Sri Maha Lakshmi Devi”, otherwise it is of no use.

Now let us move to shlokas of Sri Maha Lakshmi Devi:

1. Sri Lakshmi Dwadasha nama stotram

श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा |
तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुंदरी || १ ||

पंचमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्री वैश्णवीति च |
सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा || २ ||

नवमं शार्गङनी प्रोक्ता दशमं देवादेविका |
एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुंदरी || ३ ||

श्रीः पद्मा कमला मुकुंदमहिषी लक्ष्मीस्त्रीकोणेश्वरी |
मा क्षीराब्धि सुतारविंदजननी विद्या सरोजात्मिका || ४ ||

सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश |
प्रातः शुद्धतराः पठंति सततं सर्वान लभंते शुभान् || ५ ||

भद्रलक्ष्मी स्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं |
काले स्नात्वापि कावेर्यं जप श्रीवृक्षसन्निधौ || ६ ||

ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಮಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀತಿ ಷಷ್ಠಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೀತಿ ಚ |
ಸಪ್ತಮಂ ತು ವರಾರೋಹಾ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಣೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ |
ಏಕಾದಶಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದ್ವಾದಶಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದಮಹಿಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಸುತಾಽರವಿಂದಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರೋಜಾತ್ಮಿಕಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇತಿ ಸತತಂ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ದ್ವಾದಶ |
ಪ್ರಾತಃ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಪಠಂತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಾನ್ || ೫ ||

ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಮೇತಚ್ಛುಭಾವಹಂ |
ಕಾಲೇ ಸ್ನಾತ್ವಾಪಿ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಜಪ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಸನ್ನಿಧೌ || ೬ ||

Śrīdēvī prathamaṁ nāma dvitīyamamr̥tōdbhavā |
tr̥tīyaṁ kamalā prōktā caturthaṁ lōkasundarī || 1 ||

pan̄camaṁ viṣṇupatnīti ṣaṣṭhaṁ śrīvaiṣṇavīti ca |
saptamaṁ tu varārōhā aṣṭamaṁ harivallabhā || 2 ||

navamaṁ śārṅgaṇī prōktā daśamaṁ dēvadēvikā |
ēkādaśaṁ mahālakṣmīḥ dvādaśaṁ lōkasundarī || 3 ||

śrīḥ padmā kamalā mukundamahiṣī lakṣmīstrikōṇēśvarī |
mā kṣīrābdhi sutā̕ravindajananī vidyā sarōjātmikā || 4 ||

sarvābhīṣṭaphalapradēti satataṁ nāmāni yē dvādaśa |
prātaḥ śud’dhatarāḥ paṭhanti satataṁ sarvān labhantē śubhān || 5 ||

bhadralakṣmī stavaṁ nityaṁ puṇyamētacchubhāvahaṁ |
kālē snātvāpi kāvēryāṁ japa śrīvr̥kṣasannidhau || 6 ||

2. अष्ट लक्ष्मि स्तोत्रं

आदिलक्ष्मि
समनस वंदित सुंदरी माधवी, चंद्र सहोदरी हेममये
मुनिगण वंदित मोक्षप्रदायिनि, मंजुल भाषिणि वेदनुते |
पंकजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शांतियुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् || १ ||

धन्यलक्ष्मि
अईकलि कल्मष नाशिनि कामिनि, वैदिक रूपिणि वेदमये
क्षीर समुध्भव मंगल रूपिणि, मंत्रनिवासिनी मन्त्रनुते |
मंगलदायिनि अंबुजवासिनि, देवगणाश्रित पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, धन्यलक्ष्मि परिपालय माम् || २ ||

धैर्यलक्ष्मि
जयवरवर्षिणि वैष्णवि भार्गवि, मंत्र स्वरूपिणि मंत्रमये
सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद, ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते |
भवभयहारिणि पापविमोचिनि, साधू जनाश्रित पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, धैर्यलक्ष्मि परिपालय माम् || ३ ||

गजलक्ष्मि
जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि, सर्व फलप्रद शास्त्रमये
रधगज तुरगपदाति समामृत, परिजन मंडीत लोकनुते |
हरिहर ब्रह्म सुपूजित सवित, ताप निवारिणि पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, गजलक्ष्मि रूपेण परिपालय माम् || ४ ||

संतानलक्ष्मि
अयिखग वाहिनि मोहिनि चक्रिणि, राग विवर्धिनि ज्ञानमये
गुणगणवारिधि लोकाहितैषिणि, सप्तस्वर भूषित गाननुते |
सकल सुरासुर देव मिनीश्वर, मानव वंदित पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, संतानलक्ष्मि परिपालय माम् || ५ ||

विजयलक्ष्मि
जय कमलासिनि सद्गति दायिनि, ज्ञानविकासिनी गानमये
अनुदिन मर्चित कुंकुम धूसर, भूषित वासित वाद्यनुते |
कनकधरास्तुति वैभव वंदित, शंकरदेशिक मान्यपदे
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, विजयलक्ष्मि परिपालय माम् || ६ ||

विद्यालक्ष्मि
प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि, शोकविनाशिनि रत्नमये
मणिमय भूषित कर्ण विभूषण, शांति समामवृत हास्यमुखे |
नवनिधि दायिनि कलिमलहारिणी, कामित फलप्रद हस्तयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, विद्यालक्ष्मि सदा परिपालय माम् || ७ ||

धनलक्ष्मि
धिमिधिमि धिंधिमि धिंधिमि-धिंधिमि, दुंदुभि नाद सुपूर्णमये
घमघम घुंघुम घुंघुम घुंघुम, शंख निनाद सुवाद्यनुते |
वेद पुराणेतिहास सुपूजित, वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, धनलक्ष्मि रूपेण पालय माम् || ८ ||

फलश्रुति
श्लो || अष्टलक्ष्मि नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि |
विष्णुवक्षः स्थला रूडे भक्त मोक्ष प्रदायिनी ||

श्लो || शंख चक्रगदाहस्ते विश्वरूपिणिते जयः |
जगन्मात्रे च मोहिन्यै मंगलं शुभ मंगलम ||

ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ, ಚಂದ್ರ ಸಹೊದರಿ ಹೇಮಮಯೇ
ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯನಿ, ಮಂಜುಲ ಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ |
ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ, ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 1 ||

ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಯಿಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ವೈದಿಕ ರೂಪಿಣಿ ವೇದಮಯೇ
ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ಭವ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ, ಮಂತ್ರನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೇ |
ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ, ದೇವಗಣಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 2 ||

ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯವರವರ್ಷಿಣಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೇ
ಸುರಗಣ ಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ, ಙ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೇ |
ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪವಿಮೋಚನಿ, ಸಾಧು ಜನಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧು ಸೂಧನ ಕಾಮಿನಿ, ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 3 ||

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇ
ರಧಗಜ ತುರಗಪದಾತಿ ಸಮಾವೃತ, ಪರಿಜನ ಮಂಡಿತ ಲೋಕನುತೇ |
ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪೂಜಿತ ಸೇವಿತ, ತಾಪ ನಿವಾರಿಣಿ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 4 ||

ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಯಿಖಗ ವಾಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ, ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಙ್ಞಾನಮಯೇ
ಗುಣಗಣವಾರಧಿ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಿ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಭೂಷಿತ ಗಾನನುತೇ |
ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ದೇವ ಮುನೀಶ್ವರ, ಮಾನವ ವಂದಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 5 ||

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯ ಕಮಲಾಸಿನಿ ಸದ್ಗತಿ ದಾಯಿನಿ, ಙ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಗಾನಮಯೇ
ಅನುದಿನ ಮರ್ಚಿತ ಕುಂಕುಮ ಧೂಸರ, ಭೂಷಿತ ವಾಸಿತ ವಾದ್ಯನುತೇ |
ಕನಕಧರಾಸ್ತುತಿ ವೈಭವ ವಂದಿತ, ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮಾನ್ಯಪದೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪ್ರಣತ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಶೋಕವಿನಾಶಿನಿ ರತ್ನಮಯೇ
ಮಣಿಮಯ ಭೂಷಿತ ಕರ್ಣವಿಭೂಷಣ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯಮುಖೇ |
ನವನಿಧಿ ದಾಯಿನಿ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣಿ, ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಹಸ್ತಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 7 ||

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ-ದಿಂಧಿಮಿ, ದುಂಧುಭಿ ನಾದ ಸುಪೂರ್ಣಮಯೇ
ಘುಮಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ, ಶಂಖ ನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೇ |
ವೇದ ಪೂರಾಣೇತಿಹಾಸ ಸುಪೂಜಿತ, ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಣಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 8 ||

ಫಲಶೃತಿ
ಶ್ಲೋ|| ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ |
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲಾ ರೂಢೇ ಭಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ||

ಶ್ಲೋ|| ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿತೇ ಜಯಃ |
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಚ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಮ್ ||

Ashta lakshmi stotram

ādilakṣmi
sumanasa vandita sundari mādhavi, candra sahodari hemamaye
munigaṇa vandita mokṣapradāyani, mañjula bhāṣiṇi vedanute |
paṅkajavāsini deva supūjita, sadguṇa varṣiṇi śāntiyute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, ādilakṣmi paripālaya mām || 1 ||

dhānyalakṣmi
ayikali kalmaṣa nāśini kāmini, vaidika rūpiṇi vedamaye
kṣīra samudbhava maṅgaḷa rūpiṇi, mantranivāsini mantranute |
maṅgaḷadāyini ambujavāsini, devagaṇāśrita pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, dhānyalakṣmi paripālaya mām || 2 ||

dhairyalakṣmi
jayavaravarṣiṇi vaiṣṇavi bhārgavi, mantra svarūpiṇi mantramaye
suragaṇa pūjita śīghra phalaprada, ṅñāna vikāsini śāstranute |
bhavabhayahāriṇi pāpavimocani, sādhu janāśrita pādayute
jaya jayahe madhu sūdhana kāmini, dhairyalakṣmī paripālaya mām || 3 ||

gajalakṣmi
jaya jaya durgati nāśini kāmini, sarvaphalaprada śāstramaye
radhagaja turagapadāti samāvṛta, parijana maṇḍita lokanute |
harihara brahma supūjita sevita, tāpa nivāriṇi pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, gajalakṣmī rūpeṇa pālaya mām || 4 ||

santānalakṣmi
ayikhaga vāhini mohini cakriṇi, rāgavivardhini ṅñānamaye
guṇagaṇavāradhi lokahitaiṣiṇi, saptasvara bhūṣita gānanute |
sakala surāsura deva munīśvara, mānava vandita pādayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, santānalakṣmī paripālaya mām || 5 ||

vijayalakṣmi
jaya kamalāsini sadgati dāyini, ṅñānavikāsini gānamaye
anudina marcita kuṅkuma dhūsara, bhūṣita vāsita vādyanute |
kanakadharāstuti vaibhava vandita, śaṅkaradeśika mānyapade
jaya jayahe madhusūdana kāmini, vijayalakṣmī paripālaya mām || 6 ||

vidyālakṣmi
praṇata sureśvari bhārati bhārgavi, śokavināśini ratnamaye
maṇimaya bhūṣita karṇavibhūṣaṇa, śānti samāvṛta hāsyamukhe |
navanidhi dāyini kalimalahāriṇi, kāmita phalaprada hastayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, vidyālakṣmī sadā pālaya mām || 7 ||

dhanalakṣmi
dhimidhimi dhindhimi dhindhimi-dindhimi, dundhubhi nāda supūrṇamaye
ghumaghuma ghuṅghuma ghuṅghuma ghuṅghuma, śaṅkha nināda suvādyanute |
veda pūrāṇetihāsa supūjita, vaidika mārga pradarśayute
jaya jayahe madhusūdana kāmini, dhanalakṣmi rūpeṇā pālaya mām || 8 ||

phalaśṛti
ślo|| aṣṭalakṣmī namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇi |
viṣṇuvakṣaḥ sthalā rūḍhe bhakta mokṣa pradāyini ||

ślo|| śaṅkha cakragadāhaste viśvarūpiṇite jayaḥ |
jaganmātre ca mohinyai maṅgaḷaṃ śubha maṅgaḷam ||

3. || श्री श्रीश गुनदर्पण स्तोत्रं ||

या सुगंधास्यनासादि-नवद्वाराखिलेन या |
दुरादर्षा सर्वसस्योदयार्थं या करीषिणि || १ ||

या नित्यपुष्टा सर्वांङ्गैः सौंदर्यादिगुणैरपि |
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् || २ ||

मातर्लक्ष्मि नमस्तुभ्यं माधवप्रियमानिनि |
युवां विश्वस्य पितरावितरेतरयोगिनौ || ३ ||

समना किल मातस्त्वममुना ततयोगिनी |
मम नाथेन देवश्च वीमनाश्च न स त्वयि || ४ ||

त्वं वेदमानिनी वेदवेद्यः किल स ते प्रियः |
त्वं मूलप्रकृतिर्देवी स चादीपुरुषः किल || ५ ||

यस्त्वमुरसि धत्तेमब कौस्तुभद्युतिभासिते |
सत्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपि त्यजेत् || ६ ||

देवि त्वं ललनारत्नं देवोसौ पुरुषोत्तमः |
युवां युवानौ सततं युवयोर्न वयोधिकः || ७ ||

त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविष्टरा |
पद्मद्वयधरा पद्मकोशोद्यत् स्तन शोभना || ८ ||

पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभ मनःप्रिया |
पद्मोद्भवस्य जननी पद्मा च वरवर्णिनी || ९ ||

अंबां पीतांबरश्रोणीं लंबाल कलसन्मुखीं |
बिंबाधरोष्ठीं कस्तूरि-जंबालतिलकां भजे || १० ||

रत्नोद्दीप्त सुमांगल्य-सूत्रवृतशिरोधराम् |
कुंदलप्रभयोद्दंड-गंडमंडलमंडिताम् || ११ ||

कुचकंचुक संचारि-हारनिष्कमनोहराम् |
कांची-किंकिणि-मंजीर-कंकनाद्यैरलंकृताम् || १२ ||

सुवर्णमंटपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे |
नमामि हरिणा साकमिंदिरां कृतमंदिराम् || १३ ||

ब्रह्माद्या विबुधश्रेष्ठा ब्रह्माण्याद्यः सुरांगनाः |
यां पूजयांते सेवंते सा मां पातु रमा सदा || १४ ||

सर्वालंकार भरितौ सर्वज्ञौ सर्व सद्गुणो |
शर्वादिसर्वभक्तौघ सर्वसर्वस्वदायकौ || १५ ||

सुमुखौ सुंदरतरौ सुनासौ सुख चित्तनू |
सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः || १६ ||

चतुष्कपर्दा या देवी चतुरास्यादिभिः स्तुता |
चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्तेर् हरेः प्रिया || १७ ||

घृतप्रतीकां तां नित्य घृतपूर्णन्नदायिनीम् |
यथेष्टवित्तदात्रीं च नतोस्म्यभयदां श्रियम् || १८ ||

वादिराजेन रचितं श्रीश्रीगुणदर्पणम् |
इमं स्तवं पठन् मर्त्यः श्रीमान् स्यान्नात्र संशयः || १९ ||

|| इति श्री वादिराय यति कृतं श्रीश्रीगुणदर्पण स्तोत्रं संपूर्णम् ||

|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ಗುಣದರ್ಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಯಾ ಸುಗಂಧಸ್ಯನಾಸಾದಿ-ನವದ್ವಾರಾಽಖಿಲೇನ ಯಾ |
ದುರಾಧರ್ಷಾ ಸರ್ವಸಸ್ಯೋದಯಾರ್ಥಂ ಯಾ ಕರೀಷಿಣೀ || ೧ ||

ಯಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಸರ್ವಾಂಗೈಃ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗುಣೈರಪಿ |
ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೨ ||

ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಮಾನಿನಿ |
ಯುವಾಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪಿತರಾವಿತರೇತರಯೋಗಿನೌ || ೩ ||

ಸಮನಾ ಕಿಲ ಮಾತಸ್ತ್ವಮಮುನಾ ತತಯೋಗಿನೀ |
ಮಮ ನಾಥೇನ ದೇವಶ್ಚ ವಿಮನಾಶ್ಚ ನ ಸ ತ್ವಯಿ || ೪ ||

ತ್ವಂ ವೇದಮಾನಿನೀ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಕಿಲ ಸ ತೇ ಪ್ರಿಯಃ |
ತ್ವಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರ್ದೇವೀ ಸ ಚಾದಿಪುರುಷಃ ಕಿಲ || ೫ ||

ಯಸ್ತ್ವಾಮುರಸಿ ಧತ್ತೇಽಂಬ ಕೌಸ್ತುಭದ್ಯುತಿಭಾಸಿತೇ |
ಸತ್ವಾಂ ನೈವಾಚ್ಯುತಃ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಯಯೇ ಸತ್ಯಪಿ ತ್ಯಜೇತ್ || ೬ ||

ದೇವಿ ತ್ವಂ ಲಲನಾರತ್ನಂ ದೇವೋಽಸೌ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಯುವಾಂ ಯುವಾನೌ ಸತತಂ ಯುವಯೋರ್ನ ವಯೋಽಧಿಕಃ || ೭ ||

ತ್ವಂ ಪದ್ಮಿನೀಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಿಷ್ಟರಾ |
ಪದ್ಮದ್ವಯಧರಾ ಪದ್ಮ ಕೋಶೋದ್ಯತ್‍ಸ್ತನಶೋಭನಾ || ೮ ||

ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಪದ್ಮಪಾದಾ ಪದ್ಮನಾಭಮನಃಪ್ರಿಯಾ |
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜನನೀ ಪದ್ಮಾ ಚ ವರವರ್ಣಿನೀ || ೯ ||

ಅಂಬಾಂ ಪೀತಾಂಬರಶ್ರೋಣೀಂ ಲಂಬಾಲಕಲಸನ್ಮುಖೀಂ |
ಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಠೀಂ ಕಸ್ತೂರಿ-ಜಂಬಾಲತಿಲಕಾಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತಸುಮಾಂಗಲ್ಯ-ಸೂತ್ರಾವೃತಶಿರೋಧರಾಮ್ |
ಕುಂಡಲಪ್ರಭಯೋದ್ದಂಡ-ಗಂಡಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಮ್ || ೧೧ ||

ಕುಚಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ-ಹಾರನಿಷ್ಕಮನೋಹರಾಮ್ |
ಕಾಂಚೀ-ಕಿಂಕಿಣಿ-ಮಂಜೀರ-ಕಂಕಣಾದ್ಯೈರಲಂಕೃತಾಮ್ || ೧೨ ||

ಸುವರ್ಣಮಂಟಪೇ ರತ್ನಚಿತ್ರಸಿಂಹಾಸನೋತ್ತಮೇ |
ನಮಾಮಿ ಹರಿಣಾ ಸಾಕಮಿಂದಿರಾಂ ಕೃತಮಂದಿರಾಮ್ || ೧೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಸುರಾಂಗನಾಃ |
ಯಾಂ ಪೂಜಯಂತೇ ಸೇವಂತೇ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ರಮಾ ಸದಾ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭರಿತೌ ಸರ್ವಜ್ಞೌ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣೌ |
ಶರ್ವಾದಿಸರ್ವಭಕ್ತೌಘ ಸರ್ವಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕೌ || ೧೫ ||

ಸುಮುಖೌ ಸುಂದರತನೌ ಸುನಾಸೌ ಸುಖಚಿತ್ತನೂ |
ಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಾಬ್ಜೌ ರಮಾನಾರಾಯಣೌ ಸ್ತುಮಃ || ೧೬ ||

ಚತುಷ್ಕಪರ್ದಾ ಯಾ ದೇವೀ ಚತುರಾಸ್ಯಾದಿಭಿಃ ಸ್ತುತಾ |
ಚತುರ್ವೇದೋದಿತಗುಣಾ ಚತುರ್ಮೂರ್ತೇರ್ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಾ || ೧೭ ||

ಘೃತಪ್ರತೀಕಾಂ ತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಘೃತಪೂರ್ಣಾನ್ನದಾಯಿನೀಮ್ |
ಯಥೇಷ್ಟವಿತ್ತದಾತ್ರೀಂ ಚ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಭಯದಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧೮ ||

ವಾದಿರಾಜೇನ ರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶಗುಣದರ್ಪಣಮ್ |
ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಪಠನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಯಯತಿಕೃತಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶಗುಣದರ್ಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| Sri Srisha Guna Darpana Stotram ||

Yaa sugandhasyanasadi-navadvara&kilena ya |
Duradharsha sarvasasyodayartham ya karishini || 1 ||

Yaa nityapushta sarvangaih saundaryadigunairapi |
Isvarim sarvabutanam tamihopahvaye Sriyam || 2 ||

Matarlakshmi namastubyam madhavapriyamanini |
Yuvam visvasya pitaravitaretarayoginau || 3 ||

Samana kila matastvamamuna tatayogini |
Mama nathena devasca vimanasca na sa tvayi || 4 ||

Tvam vedamanini vedavedyah kila sa te priyah |
Tvam mulaprakrutirdevi sa cadipurushah kila || 5 ||

Yastvamurasi dhattemba kaustubadyutibasite |
Satvam naivacyutah sarvasyatyaye satyapi tyajet || 6 ||

Devi tvam lalanaratnam devo&sau purushottamah |
Yuvam yuvanau satatam yuvayorna vayo&dhikah || 7 ||

Tvam padminipadmavaktra padmakshi padmavishtara |
Padmadvayadhara padma kosodyat^stanasobana || 8 ||

Padmahasta padmapada padmanabamanahpriya |
Padmodbavasya janani padma ca varavarnini || 9 ||

Ambam pitambarasronim lambalakalasanmukim |
Bimbadharoshthim kasturi-jambalatilakam baje || 10 ||

Ratnoddiptasumangalya-sutravrutasirodharam |
Kundalaprabayoddanda-gandamandalamanditam || 11 ||

Kucakancuka sanchari-haranishkamanoharam |
Kanchi-kinkini-manjira-kankanadyairalamkrutam || 12 ||

Suvarnamantape ratnacitrasimhasanottame |
Namami harina sakamindiram krutamandiram || 13 ||

Brahmadya vibudhasreshthah brahmanyadyah suramganah |
Yam pujayamte sevamte sa mam patu rama sada || 14 ||

Sarvalankara Baritau sarvaj~jau sarvasadgunau |
Sarvadisarvabaktauga sarvasarvasvadayakau || 15 ||

Sumukau sundaratanau sunasau sukacittanu |
Suraradhitapadabjau ramanarayanau stumah || 16 ||

Chatushkaparda ya devi chaturasyadibih stuta |
Chaturvedoditaguna chaturmurterhareh priya || 17 ||

Grutapratikan tam nityam grutapurnannadayinim |
Yatheshtavittadatrim cha nato&smyabayadam Sriyam || 18 ||

Vadirajena racitam srisrisagunadarpanam |
Imam stavam pathan martyah sriman syannatra samsayah || 19 ||

|| iti srivadirayayatikrutam srisrisagunadarpana stotram sampurnam ||

More information will be added to this. Please visit after some time.

To know “Sri Krishna, Sri Rama (Vishnu) shlokas with meaning for kids”, visit the below link:

Sri Krishna, Sri Rama (Vishnu) shlokas with meaning for kids

To know about “Lord Ganesha shlokas with meaning for kids”, visit the below link:

Lord Ganesha shlokas with meaning for kids

Dear friends, if you need any clarifications about this post, kindly let me know, I will definitely try to answer all of them.

Also your one LIKE, one COMMENT, One Share, one SUBSCRIPTION is highly important.

This will help to know the quality of this content and also it will be helpful to know if any improvements is required for the content.

If you feel this content is useful to you and has helped you to improve your knowledge, kindly share this with your well-wishers.

Because “SHARING MEANS CARING”.

To receive FREE EMAIL SUBSCRIPTION about #BhagavanBhakthi, you can send an email to [email protected] from your email ID.

NAMASTE!

Sri Gurubhyo Namaha

Sri Krishnaaya Namaha

Sri Krishnaarpanamastu

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *