Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha Nama in Sanskrit (Hindi), Kannada, English

Namaste friends, how are you doing today? Welcome to #BhagavanBhakthi website / blog.

Bhagavan Lord Sri Vishnu (Krishna, Rama, Trivikrama, Narasimha, Vamana, Vasudeva, Mukunda) and Goddess Lakshmi (Rukmini, Satyabhama, Sita, Kamala, Maya) blessings to you and your family!

In this website / blog, you will always learn about #Hinduism #Sanskrit language.

Also subscribe to my YouTube channel from this link #BhagavanBhakthi to view videos about #Hinduism #Sanskrit language.

Just before going to “Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha Nama in Sanskrit (Hindi), Kannada, English“, let us have a brief some brief information.

Sri Hanuma (Hanuman), Sri Bhima and Sri Madhwacharya Ji are the avatars of Lord Sri Vayu Deva or Lord Sri Mukhya Prana Deva (Devaru).

In Treta Yuga, Lord Sri Vayu Deva took birth (avatar) as Lord Sri Hanuman and served Bhagavan Lord Sri Rama (Lord Sri Hanuman is still on earth and even today he is serving Prabhu Lord Sri Rama in place called Kimpurusha Khandha).

In Dwapara Yuga, Lord Sri Vayu Deva took avatar as Sri Bhima (Bhimasena) and served Bhagavan Lord Sri Krishna.

In Kali Yuga, Lord Sri Vayu Deva took avatar as Sri Madhwacharya Ji and still serving Bhagavan Lord (Sage) Sri Veda Vyasa Ji (He is an avatar of Bhagavan Lord Sri Vishnu) even today in Badrikashrama (Badrinath).

Even today Sri Madhwacharya Ji is serving Sri Veda Vyasa Ji and Bhagavan Lord Sri Narayana in a divine place called Badrikashrama.

Now, let us go to the stotram of “Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha nama in Sanskrit (Hindi), Kannada, English”:

Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha Nama Stotra in Sanskrit (Hindi) is as given below:

|| अथ हनुम भीम मध्व द्वादश नाम स्तोत्रं ||

हनूमानंजना सूनुर्वायु पुत्रो महाबलः | रामेष्टः फाल्गुन सुखः पिंगाक्षोमित विक्रमः |
उदधिक्रमणश्चैव सीता संदेश हारकः | लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहाः ||

द्वादशैतानि नामानि कपींद्रस्य महात्मनः | स्वापकाले प्रभोधे च यात्राकाले च यः पठेत ||
न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् ||

मारुतिः पांडवो भीमो गदापाणि वृकोदरः | कौंतेयः कृष्ण दूतष्च भीमसेनो महाबलः | जरासंधांतको वीरो दुःशासन विनाशकः |
द्वादशैतानि नामानि भीमस्य नियतं पठन् | आयुरारोग्य संपत्ति मरि पक्षक्षयं लभेत् ||

पूर्ण प्रज्ञओ ज्ञानादाता मध्वो ध्वस्तदुरागमः | तत्त्वज्ञो वैष्णवाचार्यो व्यासशिष्यों यतीश्वरः |
आनंदतीर्थः शंनामा जितवादी जितेंद्रियः ||

श्री मदानंद सन्नाम्नामेवं द्वादशकं जपेत् |
लभते वैष्णवीं भक्तिं गुरुभक्ति समन्विताम् ||

|| इति हनुम भीम मध्व द्वादश नाम स्तोत्रं संपूर्णं ||

Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha Nama Stotra in Kannada is as given below:

|| ಅಥ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಹನೂಮಾನಂಜನಾ ಸೂನುರ್ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ | ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನ ಸಖಃ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ||
ಉದಧಿಕ್ರಮಣಶ್ಚೈವ ಸೀತಾ ಸಂದೇಶಹಾರಕಃ | ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ದರ್ಪಹಾಃ ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಪೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ಸ್ವಾಪಕಾಲೇ ಪ್ರಭೋಧೇ ಚ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ ||
ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಮಾರುತಿಃ ಪಾಂಡವೋ ಭೀಮೋ ಗದಾಪಾಣಿ ವೃಕೋದರಃ | ಕೌಂತೇಯಃ ಕೃಷ್ಣದೂತಷ್ಚ ಭೀಮಸೇನೋ ಮಹಾಬಲಃ | ಜರಾಸಂಧಾಂತಕೋ ವೀರೋ ದುಃಶಾಸನ ವಿನಾಶಕಃ |
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಭೀಮಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಪಠನ್ | ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಮರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಷಯಂ ಲಭೇತ್ ||

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಓ ಜ್ಞಾನಾದಾತಾ ಮಧ್ವೋ ಧ್ವಸ್ತದುರಾಗಮಃ | ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯೋ ಯತೀಶ್ವರಃ |
ಆನಂದತೀರ್ಥಃ ಶಂನಾಮಾ ಜಿತವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ||

ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ ಸನ್ನಾಮ್ನಾಮೇವಂ ದ್ವಾದಶಕಂ ಜಪೇತ್ |
ಲಭತೇ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭಕ್ತಿಂ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ||

|| ಇತಿ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಣಂ ||

Hanuma (Hanuman) Bhima Madhwa Dwadasha Nama Stotra in English is as given below:

|| atha hanuma bhīma madhva dvādaśa nāma stōtraṁ||

hanūmānan̄janā sūnurvāyuputrō mahābalaḥ | rāmēṣṭaḥ phalguna sakhaḥ piṅgākṣōmita vikramaḥ ||
udadhikramaṇaścaiva sītā sandēśahārakaḥ | lakṣmaṇa prāṇadātā ca daśagrīvasya darpahāḥ ||

dvādaśaitāni nāmāni kapīndrasya mahātmanaḥ | svāpakālē prabhōdhē ca yātrākālē ca yaḥ paṭhēt ||
na bhayaṁ vidyatē tasya sarvatra vijayī bhavēt ||

Mārutiḥ pāṇḍavō bhīmō gadāpāṇi vr̥kōdaraḥ | kauntēyaḥ kr̥ṣṇadūtaṣca bhīmasēnō mahābalaḥ | jarāsandhāntakō vīrō duḥśāsana vināśakaḥ |
dvādaśaitāni nāmāni bhīmasya niyataṁ paṭhan | āyurārōgya sampatti mari pakṣakṣayaṁ labhēt ||

pūrṇaprajña’ō jñānādātā madhvō dhvastadurāgamaḥ | tattvajñō vaiṣṇavācāryō vyāsaśiṣyō yatīśvaraḥ |
ānandatīrthaḥ śannāmā jitavādī jitēndriyaḥ ||

śrī madānanda sannāmnāmēvaṁ dvādaśakaṁ japēt |
labhatē vaiṣṇavīṁ bhaktiṁ gurubhakti samanvitām ||

|| iti hanuma bhīma madhva dvādaśa nāma stōtraṁ sampūrṇaṇaṁ ||

Continue reading about different stotrams (stutis) about Lord Sri Vishnu and other Devatas (Demigods) from here : Stotrams (stutis) about Lord Sri Vishnu and other Devatas (Demigods)

More information will be added to this on regular basis, please visit after some time to know more information.

To watch videos on #Hinduism #Sanskrit language, SUBSCRIBE to my YouTube channel from this link: #BhagavanBhakthi YouTube channel

Continue reading to know about “Lord Sri Vishnu information (facts) (details)” from here: Lord Sri Vishnu information (facts) (details)

To watch about “Lord Sri Krishna information” YouTube video, click the below YouTube video link: Lord Sri Krishna information (YouTube videos)

To read about “Lord Sri Krishna information (website / blog reading)“, please click this link: Lord Sri Krishna information (website / blog reading)

Dear friends, if you need any clarifications about this post, kindly let me know, I will definitely try to answer all of them.

Also your one LIKE, one COMMENT, One Share, one SUBSCRIPTION is highly important.

This will help to know the quality of this content and also it will be helpful to know if any improvements is required for the content.

If you feel this content is useful to you and has helped you to improve your knowledge, kindly share this with your well-wishers.

Because “SHARING MEANS CARING”.

To receive FREE EMAIL SUBSCRIPTION about #BhagavanBhakthi, you can send an email to [email protected] from your email ID.

NAMASTE!

Sri Gurubhyo Namaha

Sri Krishnaaya Namaha

Sri Krishnaarpanamastu

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *