ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಹಾಭಾರತ) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು (ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು)

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಹಾಭಾರತ) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು (ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು) ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರದ ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಯುದ್ಧದ ನಿರೂಪಣೆ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಮಹಾಭರತದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ನಿರೂಪಣೆ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ವಿವಿಧ ವೀರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು, ಸೈನ್ಯದ ರಚನೆಗಳು, ಯುದ್ಧದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು (ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ೧೮ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹಾನ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳ್ಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು / ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳ್ಳಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುವು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಎಂಬುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯುಧಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ೧. ಜಿಹ್ಮಗ, ೨. ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ, ೩. ವಾಸ್ತಿಗಜಾಸ್ತಿಜ, ೪. ವಸ್ತಕವಸ್ತಿ, ೫. ಕರ್ಣಿ, ೬. ಸೂಚಿ, ೭. ವಿಷಲಿಪ್ತ, ೮. ನಾಲೀಕ, ೯. ಪೂತಿ, ೧೦. ಪಿಶ, (ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.) ೧. ಜಿಹ್ಮಗ: ಈ ಆಯುಧ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳತಕ್ಕ ಬಾಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ೨. ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ: ಈ ಆಯುಧ ಎರಡು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ...
Read More

Srimad Bhagavad Gita full lyrics in Kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ | Srimad Bhagavad Gita full lyrics in Kannada ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಶುಭಮಸ್ತು! ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ (ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ) ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯ (ದೈವಿಕ ಹಾಡಿನ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕೇವಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನೆಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ = ಭಗವಂತನ + ಗೀತೆ = ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯ (ದೈವಿಕ ಹಾಡಿನ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋಣ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ॥ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥  ॥ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣ ಪೀಠಿಕಾ ॥ ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ । ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗಃ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ ।ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥ 1-1 ॥ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ । ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ।ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ...
Read More

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವೇನು? ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ: “ದೈವಿಕ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ದೈವಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಧಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಮ ದೇವರು (ಸಾವಿನ ದೇವರು) ಯಾವುದೇ ಯಮದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”ಇದನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: "ತುಲಾನಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಥೈವಾ ತುಳಸಿ" ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ತೋಲನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) (ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು). ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತಂ ದೈವಿಕ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಹೂವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಮಂದಾರ, ಕುಂದ, ಕುರಬಕ, ಉತ್ಪಾಲ, ಚಂಪಕ, ಅರ್ನಾ, ಪನ್ನಾಗ, ನಾಗಕೇಸರ, ಬಕುಲಾ, ಲಿಲಿ, ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಗಂಧದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ತುಳಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಠಿಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ತುಲಸಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.” ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೈವಿಕ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ-ದೇವಿಯ ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ತೊಗಟೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿವೆ. ತುಳಸಿ-ದೇವಿ (ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ) ಇರುವ ಮನೆ ಎಂದಿಗೂ (ಜನರು) ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ-ದೇವಿಯ (ತಲಸಿ ಸಸ್ಯದ) ಸುಗಂಧವು ಅದನ್ನು ವಾಸನೆ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಇರುವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಬರುವವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ) ಕೊಲ್ಲುವುದು...
Read More

ತುಳಸಿ ಕವಚಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ

ತುಳಸಿ ಕವಚಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ: ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಭಗವವಂತ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವತಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ವೈದ್ಯ ರೂಪಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಸಮುದ್ರ / ಸಾಗರದಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಕಲಶವನ್ನು (ದೈವಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಡಕೆ) ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನಾಂದ ಅಶ್ರು (ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳು - आनंद अश्रु) ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷದ ಹನಿಗಳು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾದಂದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಅವರ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. || ತುಲಸೀಕವಚಮ್ in Kannada || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತುಲಸೀಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ । ಶ್ರೀತುಲಸೀ ದೇವತಾ । ಮನಈಪ್ಸಿತಕಾಮನಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಿ ನಮಃ ಪಂಕಜಧಾರಿಣಿ ।ಶಿರೋ ಮೇ ತುಲಸೀ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಪಾತು ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 1 ॥ ದೃಶೌ ಮೇ ಪದ್ಮನಯನಾ ಶ್ರೀಸಖೀ ಶ್ರವಣೇ ಮಮ ।ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುಗಂಧಾ ಮೇ ಮುಖಂ ಚ ಸುಮುಖೀ ಮಮ ॥ 2 ॥ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಶುಭದಾ ಕಂಠಂ ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಮಮ ।ಸ್ಕಂಧೌ ಕಹ್ಲಾರಿಣೀ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ॥ 3 ॥ ಪುಣ್ಯದಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ನಾಭಿಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀಈ ।ಕಟಿಂ ಕುಂಡಲಿನಿಂ ಪಾತು ಊರೂ...
Read More

ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ರಾಜರಾದ ರಘು, ಇಶ್ಕ್ವಾಕು, ಮಾಂದಾತ, ಇತರೆ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದರು. ಈ ವಂಶದ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು. ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದೈವಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಜನನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಹಾನ್ ದೈವಿ ಭಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಡ: ಧಶರಥ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ. ಬಲ: ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ದೇವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರ ದೇವಿ. ಭರತನ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ದೇವಿ. ಶತ್ರುಘ್ನನ ತಾಯಿಯೂ ಸುಮಿತ್ರ ದೇವಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ (ರಘು ವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ) ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಶರಥನ ಮೊದಲ ಮಗ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಎರಡನೇಯ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮೂರನೇ ಮಗ ಭರತ ಮತ್ತು ನಾಲಕ್ಕನೇ ಮಗ ಶತ್ರುಘ್ನ: ರಾಮನಿಗೆ ಲವ-ಕುಶರೀರ್ವರು ಮಕ್ಕಳು.. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಂಗದ-ಚಂದ್ರಕೇತುಗಳು.. ಭರತನಿಗೆ ತಕ್ಷ-ಪುಷ್ಕಲರು.. ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಸುಬಾಹು-ಶತ್ರುಪಾತಿಗಳು.. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನಾದ ಕುಶನು ಕುಮುದ್ವತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ ಕುಶಾವತಿ ಅಥವಾ ಕುಶಸ್ಥಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಾನೆ.. ಲವನು ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಲವಸ್ಥಲಿಯಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷನು ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪುಷ್ಕಲನು ಪುಷ್ಕಲಾವತದಲ್ಲಿ, ಅಂಗದನು ಕಾರುಪಥದಲ್ಲಿ,ಚಂದ್ರಕೇತುವು ಚಂದ್ರಕಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸುಬಾಹು ಮಧುರಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಪಾತಿಯು ವಿದಿಶಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು.. ಕುಶ-ಕುಮುದ್ವತೀ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿ. ಅವನಿಂದ ನಿಷಧ ನಭ ಪುಂಡರೀಕ ಕ್ಷೇಮಧನ್ವಾ ದೇವಾನೀಕ ಅನೀಹ ಪಾರಿಯಾತ್ರ ಬಲಸ್ಥಲ ಇವನಿಗೆ...
Read More

ಸೂರ್ಯವಂಶದ (ರಘು ವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ) ವಂಶಾವಳಿ (ವಂಶವೃಕ್ಷ)

ಸೂರ್ಯವಂಶದ (ರಘು ವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ) ವಂಶಾವಳಿ (ವಂಶವೃಕ್ಷ) ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲೇ. ಬನ್ನಿ ಈ ಅಮೋಘ ವಂಶವಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಗಿ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ದಶರಥ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ (ರಘು ವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ವಂಶ, ಎಂದೂ ಸಹ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಂಶವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಸೂರ್ಯವಂಶ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲೇ. (ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯ ಬೇರೆಯ ಅವತಾರಗಳು ಅಷ್ಟೆ.) ಎಡದಿಂದ: ರಾಜ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ರಾಜ ರಘು, ರಾಜ ದಶರಥ ತಮ್ಮ ನಾಲಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ (ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ) ಸೂರ್ಯವಂಶದ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಮಗ ಮರೀಚ ಮರೀಚಿಯ ಮಗ ಕಾಶ್ಯಪ ಕಾಶ್ಯಪರ ಮಗ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಮನು ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಣ್ಯ ಅನರಣ್ಯನ ಮಗ ಪೃಥು ಪೃಥುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಧುಮಾರ.(ಯುವನಾಶ್ವ) ದುಂಧುಮಾರುವಿನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ ಮಾಂಧಾತುವಿನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧೃವಸಂಧಿ ಧೃವಸಂಧಿಯ ಮಗ ಭರತ ಭರತನ ಮಗ ಅಶೀತಿ అಶೀತಿಯ ಮಗ ಸಗರ ಸಗರನ ಮಗ ಅಸಮಂಜಸ* ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಂತ ಅಂಶುಮಂತನ ಮಗ ದಿಲೀಪ ದಿಲೀಪನ ಮಗ ಭಗೀರಥ ಭಗೀರಥನ ಮಗ ಕಕುತ್ಸು ಕಕುತ್ಸುವಿನ ಮಗ ರಘು ರಘುವಿನ ಮಗ ಪ್ರವುರ್ಧ ಪ್ರವುರ್ಧನ...
Read More

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಂಶಾವಳಿ (ವಂಶವೃಕ್ಷ)

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಂಶಾವಳಿ (ವಂಶವೃಕ್ಷ) ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಗಿ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ದಶರಥ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ (ರಘು ವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ವಂಶ, ಎಂದೂ ಸಹ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಂಶವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಂಶ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲೇ. (ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯ ಬೇರೆಯ ಅವತಾರಗಳು ಅಷ್ಟೆ.) ಎಡಗಡೆ: ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಸೀತಾದೇವಿ, ಹನುಮಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಘ್ನ). ಬಲಗಡೆ: ದಶರಥ ರಾಜನು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುರುವುದು.) ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಮಗ ಮರೀಚ ಮರೀಚಿಯ ಮಗ ಕಾಶ್ಯಪ ಕಾಶ್ಯಪರ ಮಗ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಮನು ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಣ್ಯ ಅನರಣ್ಯನ ಮಗ ಪೃಥು ಪೃಥುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಧುಮಾರ.(ಯುವನಾಶ್ವ) ದುಂಧುಮಾರುವಿನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ ಮಾಂಧಾತುವಿನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧೃವಸಂಧಿ ಧೃವಸಂಧಿಯ ಮಗ ಭರತ ಭರತನ ಮಗ ಅಶೀತಿ అಶೀತಿಯ ಮಗ ಸಗರ ಸಗರನ ಮಗ ಅಸಮಂಜಸ* ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಂತ ಅಂಶುಮಂತನ ಮಗ ದಿಲೀಪ ದಿಲೀಪನ ಮಗ ಭಗೀರಥ ಭಗೀರಥನ ಮಗ ಕಕುತ್ಸು ಕಕುತ್ಸುವಿನ ಮಗ ರಘು ರಘುವಿನ ಮಗ ಪ್ರವುರ್ಧ ಪ್ರವುರ್ಧನ ಮಗ ಶಂಖನು ಶಂಖನುವಿನ ಮಗ ಸುದರ್ಶನ ಸುದರ್ಶನನ ಮಗ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ ಅಗ್ನಿವರ್ಣನ ಮಗ ಶೀಘ್ರವೇದ ಶೀಘ್ರವೇದನ ಮಗ ಮರು ಮರುವಿನ ಮಗ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಕ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಕನ ಮಗ ಅಂಬರೀಶ ಅಂಬರೀಶನ ಮಗ ನಹುಶ ನಹುಶನ ಮಗ...
Read More

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆಯಾದನು?

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆಯಾದನು? ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ಆತ್ಮ ಕಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ‍ೃಷ್ಣನಿಗೆ 'ಆತ್ಮ ಕಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 16,108 ದೈವಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗಿನ 'ಅಷ್ಟ ಭಾರ್ಯ' (ಮೊದಲ 8 ದೈವಿಕ ಸಂಗಾತಿಗಳು) ರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೀಲದೇವಿ (ನಗ್ನಜಿತಿ) - ಅವಳು 'ಶನ್ಮಹಿಶಿ' (8 ದೈವಿಕ ಪತ್ನಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಅವಳು ಯಶೋದ ದೇವಿಯ ಸಹೋದರ ನಗ್ನಜಿತನ ಮಗಳು. ನಗ್ನಜಿತ್ ತನ್ನ ಮಗಳ ದೈವಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ 'ಸ್ವಯಂವರ' ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಏಳು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನೀಲದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ 'ಉಪನಯನ' (ಯಜ್ಞೋಪವೀತ) ವನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನೀಲದೇವಿಯರ ಪುತ್ರರು – ವೀರ, ಚಂದ್ರ, ಅಶ್ವಸೇನ, ಚಿತ್ರಗು, ವೇಗವಾನ, ವೃಕ್ಷ, ಆಮ, ಶಂಕು, ವಾಸು ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ - ಅವಳು ವಿದರ್ಭದ ರಾಜನಾದ ಭೀಷ್ಮಕನ ದೈವಿಕ ಮಗಳು. ಅವಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ಸಹೋದರ ರುಕ್ಮಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜರಾಸಂಧನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಅವಳನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭೀಷ್ಮಕನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ,...
Read More

ಶ್ರವಣ ಉಪವಾಸದ (ಶ್ರವಣೋಪಾಸ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಶ್ರವಣ ಉಪವಾಸದ (ಶ್ರವಣೋಪಾಸ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ‘ಶ್ರವಣ’ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ - ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸದವರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು / ಅವಳು ‘ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ’ (ಮಂದ ಮನಸ್ಸಿನವರು) ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ದ್ವಾದಶಿ ಕೇವಲ ‘ಭಾದ್ರಪದ’, ‘ಮಾಘ’ ಮತ್ತು ‘ಫಲ್ಗುನಾ’ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ (ತಿಂಗಳುಗಳು) ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಇತರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು (ಆಹಾರವನ್ನು) ಮಾಡುವುದು - ದಶಮಿ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ದಿನಗಳಂದು, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನ ಕೂಡದು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ದ್ವಾದಶಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ದ್ವಾದಶಿ ವ್ರತವೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವ್ರತ. ಆ ದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ) ಯಾರಾದರೂ ಪಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವ್ರತದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? - ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದ್ವಾದಶಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಯಾಮಕ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾದಾದರು ಏಕಾದಶಿ ದಿನದ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಾದಶಿ (ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ) ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ (ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ನಿರಂತರ ದಿನಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ), ಆ ದ್ವಾದಶಿಯ ಪಾರಣೆಯ ವ್ರತವು ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ - ಈ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ...
Read More

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ (1000 ಹೆಸರುಗಳು) ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ (1000 ಹೆಸರುಗಳು) ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ‘ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ’ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ಹೆಸರುಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೇವಲ 1000 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. "ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವಮತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿರುವುದು? ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಮಹಾನ್‌ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರಾಗಿರುವ ಭೀಷ್ಮರು ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು, ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಘ ಮಾಸಾ (ತಿಂಗಳು) ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ 'ಶರಶಯ್ಯದ' (ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆ) ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ, ನಂತರ ನಾವು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. (ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು): ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ |ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ||...
Read More