Hindu rivers Ganga, Yamuna etc stotram in Sanskrit, Kannada, English

Namaste friends, how are your doing today? Bhagavan Sri Vishnu blessings to you and your family!

Bharata / India is the most auspicious and divine country on earth since ‘aadi kalam’ (Grand unknown time).

Bharata / India has been at the center stage of the world for anything and everything since unknown time. Earlier, everything used to be from our Great Nation Bharata / India and we used to provide / donate to the world.

It may be water, food, grains, vegetables, metals, knowledge, music, dance, technology, ahimsa, etc. etc. etc. everything used to be from our Great Nation Bharata / India.

Among these, today let us know about the Greatest Nadis’ / Rivers’ stotram of the Great Sanatana Dharma as per our Great Shastras.

Ganga, Yamuna, etc. rivers Stotram lyrics in Sanskrit, Kannada and English is as give below:

Rivers Stotram in Sanskrit:

विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा सर्वाधिका मता |
ततो गोदावरी न्यूना कृष्णवेणी ततोधमा || १ ||

स्वामि चंद्रा पुष्करिण्यौ मानसं च सरोवरं |
कृष्णवेण्याः समस्ताभ्यः कावेरी च सरस्वती || २ ||

हिनेन्योन्यसमे ताभ्यामाना च सरयू तथा |
गभद्रा समा तस्याः कलिंद्यूना ततोधमे || ३ ||

नर्मदासिंधुसरितौ तत्समा भवनाशिनी |
ततः कुमुद्वती नीचा ततो नीचा मलापहा || ४ ||

ताम्रपर्णी भीमरथी मंजुला च पिनाकिनी |
पृथक् सागरगामिन्यो नद्यो भीमरथी समाः || ५ ||

ततोन्याः सरितो नीचास्तटाकाश्च ततोधमाः |
ततो नीचाः पुष्करिन्णो देवखाताश्च तत्समाः || ६ ||

ततो वाप्योधमास्ताभ्यः कूपाः सर्वाधमा मताः |
स्वोत्तमाघ्र्यं प्रदातव्यं अवरासु न चान्यथा || ७ ||

राघवेंद्रेण यतिना ब्रह्मांडाख्यं पुराणगः |
इत्युध्व्रतः सारभागो नदी नीचोच्च सूचकः || ८ ||

Rivers Stotram in Kannada:

ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಭೂತಾ ಗಂಗಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾ ಮತಾ |
ತತೋ ಗೋದಾವರೀ ನ್ಯೂನಾ ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ತತೋsಧಮಾ || 1 ||

ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಾ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೌ ಮಾನಸಂ ಚ ಸರೋವರಂ |
ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಾ: ಸಮಸ್ತಾಭ್ಯ: ಕಾವೇರೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || 2 ||

ಹಿನೇsನ್ಯೋನ್ಯಸಮೇ ತಾಭ್ಯಾಮೂನಾ ಚ ಸರಯೂ ತಥಾ |
ಗಭದ್ರಾ ಸಮಾ ತಸ್ಯಾ: ಕಾಲಿಂದ್ಯೂನಾ ತತೋsಧಮೇ || 3 ||

 ನರ್ಮದಾಸಿಂಧುಸರಿತೌ ತತ್ಸಮಾ ಭವನಾಶಿನೀ |
ತತ: ಕುಮುದ್ವತೀ ನೀಚಾ ತತೋ ನೀಚಾ ಮಲಾಪಹಾ || 4 ||

ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಭೀಮರಥೀ ವಂಜುಲಾ ಚ ಪಿನಾಕಿನೀ |
ಪೃಥಕ್ ಸಾಗರಗಾಮಿನ್ಯೋ ನದ್ಯೋ ಭೀಮರಥೀಸಮಾ: || 5 ||

ತತೋsನ್ಯಾ: ಸರಿತೋ ನೀಚಾಸ್ತಟಾಕಾಶ್ಚ ತತೋsಧಮಾ: |
ತತೋ ನೀಚಾ: ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೋ ದೇವಖಾತಾಶ್ಚ ತತ್ಸಮಾ: || 6 ||

ತತೋ ವಾಪ್ಯೋsಧಮಾಸ್ತಾಭ್ಯ: ಕೂಪಾ: ಸರ್ವಾಧಮಾ ಮತಾ: |
ಸ್ವೋತ್ತಮಾಘ್ರ್ಯಂ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಅವರಾಸು ನ ಚಾನ್ಯಥಾ || 7 ||

ರಾಘವೇಂದ್ರೇಣ ಯತಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖ್ಯಂ ಪುರಾಣಗ: |
ಇತ್ಯುಧ್ವ್ರತ: ಸಾರಭಾಗೋ ನದೀ ನೀಚೋಚ್ಚ ಸೂಚಕ: || 8 ||

Rivers Stotram in English:

viṣṇupādābja sambhūtā gaṅgā sarvādhikā matā |
tatō gōdāvarī n’yūnā kr̥ṣṇavēṇī tatōsdhamā || 1 ||

svāmi candrā puṣkariṇyau mānasaṁ ca sarōvaraṁ |
sr̥ṣṇavēṇyā: samastābhya: kāvērī ca sarasvatī || 2 ||

hinēsn’yōn’yasamē tābhyāmūnā ca sarayū tathā |
gabhadrā samā tasyā: Kālindyūnā tatōsdhamē || 3 ||

narmadāsindhusaritau tatsamā bhavanāśinī |
tata: kumudvatī nīcā tatō nīcā malāpahā || 4 ||

tāmraparṇī bhīmarathī van̄julā ca pinākinī |
pr̥thak sāgaragāmin’yō nadyō bhīmarathīsamā: || 5 ||

tatōsn’yā: saritō nīcāstaṭākāśca tatōsdhamā: |
tatō nīcā: puṣkariṇyō dēvakhātāśca tatsamā: || 6 ||

tatō vāpyōsdhamāstābhya: kūpā: sarvādhamā matā: |
svōttamāghryaṁ pradātavyaṁ avarāsu na cān’yathā || 7 ||

rāghavēndrēṇa yatinā brahmāṇḍākhyaṁ purāṇaga: |
ityudhvrata: sārabhāgō nadī nīcōcca sūcaka: || 8 ||

More information will be added to this, please visit after some time!

To know more about Indian / Hindu rivers, kindly visit the below link:

About Indian / Hindu rivers

To know more about Gau Mata (Mother Cow), kindly visit the below link:

About Gau Mata (Mother Cow)

To know more about Bhagavan Sri Narasimha, please visit the below link:

Bhagavan Sri Narasimha posts on Bhagavan Bhakthi website

To know more about Bhagavan Sri Vishnu, plase visit the below link:

Bhagavan Sri Vishnu posts on Bhagavan Bhakthi website

To know more about Bhagavan Sri Krishna, please visit the below link:

Bhagavan Sri Krishna posts on Bhagavan Bhakthi website

To know more about Bhagavan Sri Rama, please visit the below link:

Bhagavan Sri Rama posts on Bhagavan Bhakthi website

Dear friends, if you need any clarifications about this post, kindly let me know, I will definitely try to answer all of them.

Also your one LIKE, one COMMENT, One Share, one SUBSCRIPTION is highly important.

This will help to know the quality of this content and also it will be helpful to know if any improvements is required for the content.

If you feel this content is useful to you and has helped you to improve your knowledge, kindly share this with your well-wishers.

Because “SHARING MEANS CARING”.

For receive FREE EMAIL SUBSCRIPTION about #BhagavanBhakthi, you can send an email to bhagavan.bhakthi.contact@gmail.com from your email ID.

NAMASTE!

Sri Gurubhyo Namaha

Sri Venkateshaaya Namaha

Sri Krishnaarpanamastu

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *